Segelflygets Veteransällskap
kallar härmed till
ÅRSMÖTE
lördagen den 20 maj kl 16.00 på Segelflygmuseet Ålleberg

Förslag till dagordning för årsmötet 2017
• Årsmötets öppnande
• Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
• Godkännande av dagordningen
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare vid behov
• Föredragning verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Förslag från enskild medlem
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av revisorssuppleanter
• Val av valberedning – 3 personer
• Fastställande av årsavgift
• Övrig information
• Övriga frågor
• Årsmötets avslutande
Flygning med våra veteransegelflygplan mellan 10-15 vid tjänligt väder
SVS firar sitt 25-års jubileum i år. Årsmötet avslutas med en jubileumsmiddag kl 18.00 på Ållebergsrestaurangen
För eventuell logi och deltagande i middagen kontakta restaurangen
0515-37157
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport kommer att läggas ut på SVS hemsida

Väl mött på Ålleberg
Styrelsen